Všeobecné smluvní a ubytovací podmínky Areálu Dvě Zátoky

1. Těmito Všeobecnými smluvními a ubytovacími podmínkami, příslušnou smlouvou, zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a souvisejícími předpisy se řídí všechny právní vztahy mezi Nájemcem a Ubytovatelem, které se týkají krátkodobého Ubytování v Areálu Dvě Zátoky

2. Veškerá právní jednání mezi Nájemcem a Ubytovatelem (Nabídky, Smlouvy, Rezervace a další) jsou vedena písemně, přičemž za písemná právní jednání se považují i právní jednání uskutečněná prostřednictvím e-mailu či elektronického formuláře Ubytovatele.

V těchto Všeobecných smluvních a ubytovacích podmínkách značí pojmy

3. Ubytovatel“ společnost UL Services s.r.o. se sídlem Frymburk 31, PSČ 38279, IČ 01612956, zapsaná obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C., vložka 21762.

4. „Nájemce“ osoba, která formou Rezervace projevila zájem uzavřít Smlouvu s Ubytovatelem a dále osoba, která Smlouvu s Ubytovatelem uzavřela.

5. „Zprostředkovatel“ fyzická nebo právnická osoba, která má s Ubytovatelem uzavřenou Smlouvu a svým jménem zajišťuje Ubytování pro Nájemce a Uživatele.

6. „Uživatel“ s Nájemcem spojená osoba oprávněná na základě jeho Smlouvy s Ubytovatelem užívat Ubytovací jednotku a další zařízení Areálu Dvě Zátoky během sjednané doby nájmu.

Nabídky, Rezervace a Smlouvy

7. Odesláním Rezervace Ubytovateli Nájemce potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s podmínkami jeho Nabídky, s cenou Ubytování a/nebo Dalších služeb a s těmito Podmínkami jako s nedílnou součástí Smlouvy, bude-li uzavřena.

8. Tyto Podmínky jsou součástí Smlouvy a pro Ubytovatele, Nájemce, Uživatele a Zprostředkovatele nahrazují veškeré jiné/odlišné všeobecné smluvní a ubytovací podmínky.

9. Ubytovatel nabízí Ubytování a/nebo Další služby formou Nabídek na Internetových stránkách, formou obchodních sdělení, s jejichž zasíláním adresát vyslovil souhlas, prostřednictvím jím schválených zprostředkovatelů, jakož i formou reklamních materiálů Ubytovatele.

10. Podmínkami uvedenými v Nabídce je Ubytovatel vázán jen po dobu, která je v Nabídce uvedena. Tyto podmínky je Ubytovatel oprávněn v době trvání Nabídky jednostranně změnit stejným způsobem, jakým provedl nabídku, a to až do doby doručení Rezervace, kterou Nájemce na Nabídku reagoval.

11. Ubytovatel přijímá Rezervace a uzavírá Smlouvy pouze s osobami, které dovršily věk nejméně 18 let. Rezervace od osob do dovršení věku 18 let Ubytovatel neakceptuje.

12. Pokud Nájemce do 7 dnů od odeslání/zadání Rezervace neobdrží od Ubytovatele Potvrzení rezervace, považuje se Rezervace za neakceptovanou.

13. Ubytovatel má právo kdykoli bez udání důvodu odmítnout Rezervaci nebo zrušit Potvrzenou rezervaci, a to až do okamžiku vzniku Smlouvy.

14. Pokud Ubytovatel akceptuje Rezervaci, zašle Nájemci Potvrzení rezervace. Nájemce je povinen všechny údaje v Potvrzení rezervace zkontrolovat a případné chyby okamžitě nahlásit Ubytovateli.

15. Mezi Nájemcem a Ubytovatelem vzniká Smlouva v okamžiku, kdy Nájemce obdrží Fakturu Ubytovatele vztahující se k jím odeslané/zadané a Ubytovatelem Potvrzené rezervaci.

16. Změnit Smlouvu lze pouze písemně a návrh na změnu Smlouvy není druhá strana povinna akceptovat.

Údaje o Nájemci a výměna Nájemce a Uživatelů

17. Nájemce a Uživatelé nesmí Ubytování a/nebo Další službu z jakéhokoliv důvodu přenechat k využití žádné osobě, která není uvedena ve Smlouvě, pokud změnou Smlouvy není s Ubytovatelem dohodnuto jinak.

18. Ubytovatel má právo s okamžitou platností vypovědět Smlouvu, pokud jsou při rezervaci údaje Nájemce/Uživatelů neúplné, či jsou nepřesně specifikovány, resp. v situaci, kdy Uživatelé, či Nájemce odmítnou Ubytovateli sdělit, či doplnit své osobní údaje. Nájemce v takovém případě nemá právo na vrácení Ceny Ubytování, jelikož on sám, či Uživatelé zmařili svým jednáním Ubytování. Ubytovatel je v rámci poskytování Ubytování povinen vést evidenci všech ubytovaných hostů (tedy Nájemce i Uživatelů).

Ceny

19. Ceny Ubytování, Dalších služeb, Volitelných příplatků, jakož i ostatní ceny a povinné platby jsou uvedeny v ceníku Ubytovatele účinném pro období, ve kterém je/bude Ubytování či Další služba poskytnuta a/nebo nastane jiná skutečnost zakládající povinnost Nájemce k zaplacení (dále též „Ceník“). Ceny uvedené v Ceníku platí vždy, pokud Smlouva výslovně nestanoví jinak.

20. Pokud není výslovně uvedeno jinak, pak jsou v Ceníku uvedeny ceny v Kč (CZK) a zahrnují DPH.

21. Nájemce je povinen zaplatit Ubytovateli sjednanou cenu, jak je uvedena v písemném Potvrzení rezervace, a následně ve vystavené Faktuře, a to v měně, ve výši a ve lhůtě splatnosti ve Faktuře uvedené. Při bezhotovostním převodu se za zaplacení považuje připsání peněžní částky na účet Ubytovatele. Při hotovostní platbě se za zaplacení považuje převzetí peněžní částky Ubytovatelem.

22. Ubytovatel není oprávněn po Potvrzení rezervace jednostranně zvýšit cenu, s výjimkou případů, kdy v důsledku změny právního předpisu dojde ke změně sazby DPH, ke zvýšení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt je-li v ceně zahrnut a/nebo k podstatné změně cenových vstupů vztahujících se k Ubytování a/nebo Další službě (energie, minimální, resp. zaručená mzda, apod.). Za podstatnou změnu se považuje zvýšení nejméně o 5%, ke kterému dojde v období od Potvrzení rezervace do prvního dne Ubytování. Pokud na základě některého z uvedených důvodů přistoupí Ubytovatel ke zvýšení ceny, informuje Nájemce o nové ceně s uvedením důvodu stejným způsobem, jako mu zaslal Potvrzení rezervace. Po oznámení nové ceny je Nájemce oprávněn od Smlouvy odstoupit bez povinnosti hradit Ubytovateli odstupné (storno poplatky) dle čl. 40 těchto Podmínek.

Platební podmínky

23. Po vzájemném Potvrzení rezervace je Nájemce povinen zaplatit Ubytovateli celou sjednanou cenu ve lhůtě splatnosti uvedené ve Faktuře (obvykle 10 dnů).

24. V případě prodlení se zaplacením celkové ceny nebo zálohy Ubytovatel Nájemce na toto prodlení upozorní s tím, že po tomto upozornění může Nájemce dlužnou částku zaplatit v náhradní lhůtě stanovené Ubytovatelem (obvykle 7 dnů).

25. Pokud ani v náhradní lhůtě Ubytovatel platbu Nájemce neobdrží, má Ubytovatel právo od Smlouvy odstoupit. Dojde-li z tohoto důvodu k odstoupení Ubytovatele od Smlouvy, je Ubytovatel oprávněn účtovat Nájemci storno poplatky ve smyslu čl. 40 těchto Podmínek. Právo Ubytovatele na náhradu škody zůstává vyúčtováním storno poplatků nedotčeno.

26. Pokud se při příjezdu Nájemce do Areálu prokáže, že sjednaná cena nebyla ještě zcela připsána na účet Ubytovatele, je Nájemce povinen zaplatit chybějící částku na místě. V opačném případě má Ubytovatel právo od Smlouvy odstoupit a Nájemci Ubytování odmítnout. Prokáže-li se později, že takto došlo ke vzniku přeplatku, Ubytovatel přeplatek Nájemci neprodleně vrátí.

Příjezd a odjezd

27. Ubytování je možno zahájit nejdříve v den, který je dle Smlouvy prvním dnem Ubytování (den příjezdu), a to v době od 15:00 hod. V den, který je dle Smlouvy posledním dnem Ubytování (den odjezdu), je Nájemce a Uživatelé povinen vyklizenou a vyčištěnou Ubytovací jednotku opustit do 10:00 hodin.

28. Nájemce a Uživatelé jsou povinni opustit Ubytovací jednotku v poslední den Ubytování ve stanoveném čase, prostou věcí Nájemce a/nebo Uživatelů a přiměřeně čistou (tzn. umyté nádobí, vyklizené osobní věci, vyklizená lednice a vynesené odpadky z košů).

Provozní řády a další podmínky Užívání

29. Nájemce a Uživatelé jsou povinni řídit se Provozními řády Ubytovatele stanovenými pro příslušné části Areálu Dvě Zátoky (např. Parkoviště, Skladu, Pravidla užívání vybavení apartmánu a další). Provozní řády Ubytovatel zveřejňuje vyvěšením v příslušné části Areálu.

30. Nájemce a Uživatelé jsou povinni vyplnit dopředu nebo na místě Knihu hostů, pro evidenci vedenou pro příslušné státní orgány (obecní úřad a cizinecká policie). Osobě, která tak neučiní, má Ubytovatel právo Ubytování odmítnout, bez nároku na finanční náhradu.

31. Nájemce odpovídá za platnost či správnost osobních, cestovních a dalších dokladů, které potřebuje Nájemce a Uživatelé a domácí zvířata uvedení v Potvrzené rezervaci k cestě do/z a k pobytu v místě Areálu Dvě Zátoky. Ubytovatel neposkytuje v tomto směru žádné poradenství a nenese žádnou odpovědnost za následky plynoucí ze skutečnosti, že v důsledku chybných či neplatných dokladů nemohl Nájemce, Uživatelé či domácí zvířata uskutečnit cestu do/z a/nebo pobývat v lokalitě.

32. Ubytovací jednotka smí být obsazena nejvýše takovým počtem osob, který uvedl Ubytovatel v soupisu jednotlivých typů Ubytovacích jednotek.

33. V případě nezbytné údržby či opravy Ubytovací jednotky je Nájemce a Uživatelé povinen bez nároku na kompenzaci umožnit během Ubytování provedení potřebných prací.

34. Při porušení pravidel stanovených v těchto Podmínkách a/nebo Provozních řádech Ubytovatele a/nebo při neuposlechnutí instrukcí personálu Ubytovatele má Ubytovatel právo Nájemce a Uživatele bez jakékoliv náhrady vykázat.

Domácí zvířata

35. Ubytovatel má právo bez udání důvodu odmítnout přítomnost domácího zvířete v Areálu.

36. V závislosti na typu Ubytovací jednotky může Ubytovatel povolit Nájemci v Ubytovací jednotce umístění nejvýše jednoho domácího zvířete, maximálně střední velikosti.

37. Zájem o umístění domácího zvířete v Ubytovací jednotce v době Ubytování je Nájemce povinen uvést již v Rezervaci. V případě souhlasu Ubytovatele vyjádřeného v Potvrzení rezervace je Nájemce povinen zaplatit cenu za umístění domácího zvířete tam uvedenou.

38. Domácí zvířata musí být mimo Ubytovací jednotku na vodítku nebo opatřeni náhubkem a nesmí ohrožovat či rušit osoby přítomné v Areálu Dvě Zátoky. V opačném případě má Ubytovatel právo přítomnost takového zvířete v Areálu Dvě Zátoky zakázat.

39. Pobyt domácích zvířat trvale zavřených v kleci je Nájemce povinen nahlásit Ubytovateli a může být zpoplatněn.

Odpovědnost Nájemce za škodu

40. Nájemce odpovídá za stav převzaté Ubytovací jednotky a jejího inventáře, za řádné užívání Ubytovací jednotky a společných prostor Areálu Dvě Zátoky, , a to i v případě že jsou užívané Uživatelem uvedeným ve Smlouvě. Nájemce i Uživatelé jsou povinni dodržovat v časech od 22:00 do 6:00 noční klid v celém Areálu Dvě Zátoky a respektovat, že v Areálu jsou ubytováni další hosté.

41. V případě vzniku škody, za kterou Nájemce odpovídá, je povinen tuto škodu nahradit v penězích, pokud se v konkrétním případě s Ubytovatelem nedohodne jinak.

42. Poškození Ubytovací jednotky a/nebo poškození či ztrátu jejího inventáře je Nájemce, popř. Uživatel povinen ihned ohlásit Ubytovateli. Zrušení Potvrzené rezervace Nájemcem či odstoupení Nájemce od Smlouvy se zaplacením odstupného (storno poplatky)

43. Nájemce je oprávněn zrušit Potvrzenou rezervaci či odstoupit od Smlouvy do prvního dne Ubytování (včetně) se zaplacením odstupného (dále též „Storno poplatek“) Ubytovateli, přičemž Storno poplatek činí při odstoupení od Smlouvy:

  • 43.1. v době delší než 90 dní včetně před datem prvního dne Ubytování 0% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.
  • 43.2. v době od 89 do 30 dní včetně před datem prvního dne Ubytování 30% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.
  • 43.3. v době od 29 dní do 14 dní včetně před datem prvního dne Ubytování 60% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.
  • 43.4. v době od 13 dní do 1 dne včetně před datem prvního dne Ubytování 90% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci
  • 43.5. v první den Ubytování 100% z celkové ceny uvedené v Potvrzené rezervaci.

44. Výše uvedené Storno poplatky platí v každém případě zrušení Potvrzené rezervace či odstoupení od Smlouvy ze strany Nájemce, ledaže Ubytovatel není schopen Ubytování poskytnout. Výše uvedené Storno poplatky tedy platí i v případě zásahu vyšší moci na straně Nájemce, kterým se rozumí situace, kdy z důvodu rozhodnutí orgánu veřejné moci, živelní události, válečného nebezpečí, stávky, blokády apod., nemůže Nájemce Ubytování využít.“

45. V době celosvětové pandemie a jiných specifických událostí může Ubytovatel vyhlásit Specifické stornovací podmínky, které budou použity na období s restrikcemi vyhlášenými orgány veřejné moci. Tyto Specifické stornovací podmínky budou v takovém případě součástí Smlouvy.

Změna Smlouvy z důvodů vyšší moci

46. Nemůže-li Ubytovatel dodržet Smlouvu zcela či zčásti z důvodu vyšší moci, oznámí Nájemci neprodleně tuto skutečnost a do 14 dní po tomto oznámení mu předloží návrh na změnu Smlouvy (jiná Ubytovací jednotka, jiný termín, atd.).

47. O vyšší moc jde v případě, kdy v plnění Smlouvy Ubytovateli brání okolnosti, které jsou mimo jeho kontrolu (např. rozhodnutí orgánů veřejné moci, válečné nebezpečí, stávka, blokáda, živelní událost apod.), které nemohl Ubytovatel předvídat nebo kterým nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm rozumně požadovat.

48. Nájemce má v takovém případě právo odmítnout návrh na změnu Smlouvy do 14 dní ode dne jeho doručení. V případě odmítnutí návrhu Nájemcem má Ubytovatel právo odstoupit od Smlouvy. Nájemce má právo na vrácení do doby odstoupení Ubytovateli zaplacených částek. Ubytovatel není povinen hradit Nájemci škodu, která mu v souvislosti se zásahem vyšší moci vznikla.

Odpovědnost Ubytovatele

49. Za škodu na věcech vnesených nebo odložených do/v Areálu Dvě Zátoky Nájemcem a/nebo Uživatelem Ubytovatel odpovídá pouze v tom případě, pokud Nájemce a/nebo Uživatel dodržel příslušný Provozní řád Ubytovatele upravující ukládání a odkládání věcí a ke vzniku škody nepřispěl jeho porušením či svojí nedbalostí.

Rozhodné právo

50. Smlouva a ostatní právní vztahy mezi Nájemcem a Ubytovatelem se řídí výhradně právním řádem České republiky. Případné spory, nedojde-li k dohodě či vyřešení sporu prostřednictvím ADR, rozhodují soudy ČR, přičemž pro jejich rozhodování je příslušný obecný soud Ubytovatele. Zasílání informačních sdělení a ochrana osobních údajů

51. S daty Nájemce a/nebo Uživatelů je Ubytovatel povinen nakládat dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, resp. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

52. Osobní údaje Nájemce a/nebo Uživatelů je Ubytovatel oprávněn užít jen k právnímu jednání o uzavření Smlouvy, k plnění Smlouvy, uplatnění nároků ze Smlouvy nebo právního jednání o jejím uzavření a/nebo ke splnění povinností stanovených právními předpisy.

53. Ubytovatel má právo zasílat informační sdělení Nájemci a/nebo Uživatelům s tím, že respektuje právo těchto osob odmítnout zasílání jakýchkoli obchodních sdělení. Ubytovatel si od Nájemce a/nebo Uživatele vyžádá vyjádření SOUHLASU se zasíláním informačních sdělení. V případě, že o další zasílání Nájemce a/nebo Uživatel nemá zájem, může odpovědí na doručený email s uvedením předmětu VYŘAZENÍ, být vyřazen z distribučního seznamu Ubytovatele.

Účinnost Podmínek

54. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2022